top of page

סדר היום

סדר היום בגן גמיש ומשתנה בתוך מסגרת קבועה המספקת לילד יציבות ונקבע בהתאם לגיל הילדים (מאחר שקביעות מקנה ביטחון). היום מתוכנן בהתאם ליכולת ההכלה של הילד תוך גירוי העניין והסקרנות.

סדר היום מתחיל בשעה 7:00 בבוקר, שעה המוקדשת לקבלת הילדים, לפרידה מההורים, למסירת אינפורמציה חשובה לצוות בכדי לאפשר לילד להתקבל בצורה טובה. על ההורים לשתף פעולה, חשוב להגיע עם הילד לגן עד השעה 08:30 שעת קליטת הילדים. כך מתאפשרת לילדים קבלת פנים חמה, התארגנות וזרימה ו”התחממות” לקראת הפעילות החינוכית.

בשעה 08:30 מתחילה פעילות בגן. המאחרים מתבקשים לחכות לסייעת שתגיע לקלוט את הילד מחוץ לגן על מנת לא להפריע לפעילות הגן. בשעה 17:00 מסתיימת הפעילות בגן.

bottom of page