top of page
  • גן דו לשוני? מה זה אומר בפועל?
    ניתן לגדול בגנן פנדה מגיל שישה חודשים עד שלוש שנים. לאורך השנים, הילדים נחשפים לאנגלית כשפה שניה בצורה הולכת וגוברת: - בתינוקיה ובפעוטון, לפני התפתחות השפה, החשיפה לאנגלית היא מינימלית. בשלב הזה הילדים צריכים הרבה חום ואהבה. - בקבוצת הצעירים, הילדים נחשפים לאנגלית על ידי שירים, חוג אנגלית ושהייה בסביבת גננות דוברות אנגלית. - בקבוצת הבוגרים יש חלוקה ברורה בין צוות שדובר עם הילדים אנגלית, לבין הצוות שדובר עם הילדים עברית. החלוקה הברורה הזאת מונעת מהילדים להתבלבל בין השפות, והם מבינים עם מי הם צריכים לדבר אנגלית, ועם מי עברית. הילדים של גן פנדה יוצאים לגני טרום-טרום חובה עם יכולת להבין תקשורת בשפה האנגלית, וחלקם אף מסוגלים להתבטא בצורה בסיסית בשפה האנגלית.
  • חוזים ותשלומים
    את החוזה לשנת הלימודים 2024-2-25 ניתן להוריד כאן: הורדת חוזה את החוזה לשנת הלימודים 2023-2024 ניתן להוריד כאן: הורדת חוזה אפשר לשלם באחת משתי דרכים: 1. צ'ק. את הצ'ק יש לרשום לפקודת "אלפבית גני דרור בע"מ". צ'קים לפקודת "גן דרור" או "גן פנדה" לא יכובדו על ידי הבנק. 2. העברה בנקאית: לפקודת: "אלפבית גני דרור בע"מ" בנק דיסקונט (11) סניף 187 מספר חשבון 116517
bottom of page